Allmänna Villkor

Allmänna villkor för medlemskap


KS Gym och fitness(Ks gym AB)


1. Medlemskap i Ks gym


1. 1 Medlemskap i KS kan sökas av person som:


- är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman, god man eller förvaltare.


- ej häftar skuld för tidigare medlemskap.


- har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av KS personal tillåter träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.


1.2 Medlemskapet är personligt, kan inte överlåtas samt gäller from det startdatum som anges i Medlemsavtalet samt i den omfattning och för den period som Medlemmen har bundit sig för (bindningstiden) och som likaledes anges i Medlemsavtalet.


1.3 KS erbjuder medlemskap för viss bindningstid efter vilken Medlemskapet upphör utan uppsägningstid (kontantmedlemskap), eller tillsvidare (autogiromedlemskap). Vid tecknande av autogiromedlemskap har Medlem 1 månads uppsägningstid efter avtalad bindningstids upphörande.


1.4 Vid kontrakt brott utdelas en varning vid upprepande har KS rätt att bryta medlemskapet.


2. Medlemmens ansvar


2.1 Medlemmen förbinder sig att


- att ta del av och följa KS vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler.


- att följa anvisningar som ges av KS personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning.


- att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i KS lokaler.


2.2 Medlemmen ansvarar själv för att hälsotillståndet är tillräckligt bra för att delta i olika aktiviteter utan risk hos KS.


2.3 Träningsnyckeln är personlig och får inte överlåtas eller utlånas till annan person. Medlemmen ska ansvara och förvara träningsnyckeln på ett ansvarsfullt sätt och omgående meddela KS vid förlust, stöld m.m och därefter utkvittera ny träningsnyckel mot ersättning (enligt gällande prislista).


- Medlem skall omgående underrätta KS vid ändring av namn, adress, telefonnummer, bankkontonummer m m.


3. KS gym ansvar


3.1 KS personal skall avråda Medlemmen från träning eller träningsmoment som KS personal bedömer kan innebära ohälsa eller skada för Medlemmen.


3.2 KS ansvarar inte för hinder i eller begränsningar av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför KS kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas.


3.3 KS ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som Medlemmen medför i KS träningscenter. KS ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende av vårdslöshet eller underlåtenhet av KS personal.


4. Avgifter och betalning


4.1 Medlemmen, eller annan person/företag som i Medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i Medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, träningsavgifter och övriga avgifter enligt KS vid var tid gällande prislista. I anslutning till beviljande av medlemskap skall Medlemmen betala startavgift, kontant eller via faktura.


4.2 Medlemmen erlägger träningsavgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden, och träningsavgifter för autogiromedlemskap löpande. Det går inte att byta betalningsform under bindningstiden.


4.3 KS har rätt att ändra engångsavgifter, träningsavgifter och övriga avgifter. Ändring av träningsavgift för autogiromedlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid.


4.4 Under bindningstiden är medlemskapet garderat mot prisjusteringar, undantaget de justeringar som beror på ökningar av mervärdesskatt samt den indexhöjning som sker varje år i januari månad. Därefter kan prisjustering av Medlemmens träningsavgift ske för medlemskap som löper tillsvidare om prishöjningen meddelas fyrtiofem (45) dagar i förväg.


4.5 KS förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning ta ut lagstadgade kostnader i form av ränta, påminnelse- & inkassokostnader.


4.6 KS äger rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part.


5. Upphörande av Medlemsavtal


5.1 Medlemsavtal för kontantmedlemskap upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid som Medlemmen har bundit sig för i Medlemsavtalet. Medlemsavtal för autogiromedlemskap är löpande till Medlem själv väljer att avsluta sitt Medlemskap, dock ej innan avtalad bindningstid löpt ut. Medlem kan med 1 månads varsel säga upp sitt autogiromedlemskap för vilken bindningstiden har löpt ut.


5.2 Medlem, som på grund av omständighet eller ändrat förhållande som Medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (tex längre tids sjukdom, flytt eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg) kan ansöka om att


avsluta bundet medlemskap oavsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då KS beslutar att bryta bundet Medlemsavtal. KS debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna träningsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en träningsavgift.


5.3 KS förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter. I grova fall av regelbrott, som t ex utlåning av träningsnyckel till obehöriga, sker uteslutning av Medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller startavgift. KS kommer att övervaka all inpassering via kameraövervakning. Om insläpp av annan person sker kommer KS att debitera en straffavgift och vid upprepning ses detta som grovt regelbrott.


6. Personuppgifter & Integritet


6.1 KS behandlar uppgifter om Medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som Medlemmen har samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.


6.2 Medlemmen samtycker till att KS, och andra bolag som ingår i samma koncern som KS, behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål.


6.3 Entré och lokal har videoövervakning vilket Medlemmen härmed samtycker till.


7. Kvarlämnade saker


7.1 Kvarlämnar Medlemmen saker i KS lokaler & förvaringsskåp äger KS rätten att bryta av anbringat lås och tillvara ta sakerna. Om Medlemmen inte hämtat sakerna inom 14 dagar från dagen för tillvaratagandet så har KS rätt att kassera sakerna alternativt överlämna sakerna till hittegodsavdelningen på närmaste polisstation.


8. Tvist


8.1 Uppstår tvist mellan Medlemmen och KS skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. KS förbinder sig att följa nämndens rekommendationer. Medlemmen och KS äger alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.


9. Autogiromedgivande


Undertecknad (betalaren), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.


Om täckning saknas på angivet konto kan KS enligt eget tycke besluta om detta ska betalas kontant, via kortbetalning eller återdebiteras nästa dragning. Om medgivandet upphör under medlemskapets bindningstid är Medlemmen förpliktigad att betala kvarvarande summa kontant eller via kortbetalning..